Yukon Cornelius

Recommended Glass: Shot glass
Ingredients:
2 oz Yukon Jack
1/4 oz Goldschlager
Instructions: In a shot glass pour the Yukon Jack to just below the rim. Add Goldschlager, filling the glass to full. Enjoy.

Speak Your Mind

*